در خراسان آمار تجاوز زياد شده است

افزايش آمار تجاوز جنسي در  استان خراسان نگران كننده است‏.‏
دكتر محمدرضا نورس مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي روز يكشنبه  گفت‏:‏ در زمينه معاينات سرپايي اكثرآمارهاي اين سازمان طي ‏9‏ ماه گذشته امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است‏.‏
وي افزود‏:‏ اين آمار در زمينه تجاوز جنسي در زنان ‏47‏ درصد و در مردان بيش از ‏100‏ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش داشته كه اين امر مي تواند زنگ خطري براي استان باشد‏.‏
نورس گفت‏:‏ آمار موجود در پزشكي قانوني در مورد تجاوز جنسي از ميزان واقعي آن كمتر است زيرا در بسياري از موارد خانواده ها و افراد قرباني اين مساله تمايلي براي مراجعه به پزشكي قانوني ندارند‏.‏
مديركل اداره پزشكي قانوني خراسان جنوبي توضيح آماري بيشتري در اين خصوص ارايه نكرد‏.‏
نورس گفت‏:‏ طبق اين آمار ‏58‏ درصد ازفوت شدگان در صحنه تصادف، ‏38‏ درصد در بيمارستانها و چهار درصد نيز حين انتقال به بيمارستان فوت شده اند‏.‏
?او گفت‏:‏ در اين مدت ‏5732‏ نفر در پزشكي قانوني خراسان جنوبي معاينه و ‏307‏ جسد نيز مورد معاينه پزشكي قرار گرفته اند كه در مجموع از رشد ‏11‏ درصدي برخوردار است‏.‏
وي گفت‏:‏ در بخش بهداشت و درمان نيز از ابتداي امسال تاكنون ‏9‏ پرونده در مقوله شكايت از پزشكان تشكيل شده كه دو مورد حكم برائت و يك مورد محكوميت پزشك صادر شده و مابقي در حال رسيدگي است‏.‏
وي افزود‏:‏ در بخش معاينات باليني سرپايي پزشكي قانوني نيز تصادفات رتبه اول را دارد و نزاع و ضرب و جرح در جايگاه دوم است‏.‏

برکرفته از : آسمان نیوز

/ 0 نظر / 4 بازدید